Proiecte

Proiecte

Comisia Europeană

Horizon Europe

Programul cheie de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, cu un buget de 95,5 miliarde EUR. Acesta abordează schimbările climatice, ajută la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea UE.

Horizon 2020

Horizon 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare întreprins vreodată de UE. Va duce la multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale și va transfera idei de la cercetare la piață.

FP7

Al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7) este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru a finanța cercetarea în perioada 2007-2013.

FP6

Programul Cadru 6 (PC6) este principalul cadru de finanțare a cercetării oferit de Uniunea Europeană. Este un program multianual care susține toate activitățile de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Comunității Europene.

FP5

Programul cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC5) este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru a finanța cercetarea.

Agenția Spațială Europeană (ESA)

General Support Technologies Program (GSTP)

Prin programul opțional General Support Technology Programme (GSTP), ESA, statele participante și industria lucrează împreună pentru a transforma concepte de inginerie promițătoare într-un spectru larg de produse utilizabile.

Future Launchers Preparatory Program (FLPP)

FLPP este un program de dezvoltare și maturizare tehnologică al Agenției Spațiale Europene (ESA). Programul dezvoltă tehnologii pentru aplicarea în viitoarele vehicule de lansare europene (lansatoare) și în upgrade-uri la vehiculele de lansare existente.

Fonduri Structurale

Axa prioritară 1

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior.

Axa prioritară 2

Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare.

Proiecte Naționale

PN-III: Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 este principalul instrument de implementare a Strategiei Naționale pentru CDI 2014-2020 (SNCDI 2020) care stabilește mecanismele de investiții publice naționale prin care se alocă competitiv fonduri pentru realizarea de proiecte în cadrul celor 5 programe ale planului.

PN II: Parteneriate în domenii prioritare

Crearea condițiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entități de cercetare-dezvoltare și inovare, agenți economici și/sau unități ale administrației publice în vederea soluționării problemelor identificate. Obiectivul general îl reprezintă creșterea competitivității CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse și servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe și crearea mecanismelor de implementare.

PN II - Capacitați

Dezvoltarea capacităților naționale de cercetare și integrarea sistemului CDI din România în mediul științific internațional.

Nucleu

Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial.

STAR

Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansata - STAR pentru perioada 2012-2019, aprobat prin Legea nr. 262/2011, reprezintă instrumentul prin care A.N.C.S.I. asigură, prin Agenţia Spaţială Română (ROSA) suportul la nivel naţional pentru implementarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), privind aderarea României la Convenţia ESA.

CNTAR

Proiectul își propune organizarea, dezvoltarea și exploatarea unei infrastructuri specifice transportului aerian regional la nivelul României și în imediata vecinătate, cu implicații majore în dezvoltarea regională.

CORINT CAPACITIES

Program național de cercetare-dezvoltare și inovare, parte componentă a Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru perioada 2001-2006, aprobat prin HG 556/2001 și reactualizat prin HG 614/2004.

CEEX

Proiecte, precompetițional, de acumulare, propune acțiuni concrete de întărire a Ariei Românești a Cercetării, astfel încât unitățile și instituțiile din România să facă față nivelului de performanță în acest domeniu precum și cerințelor impuse de statutul de țară membră a Uniunii Europene începând cu anul 2007.

Acces versiunea veche site