INFORMAȚII

Termeni și condiții

I. Aspecte generale

INCAS – Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” se
angajează să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor personale.
În acest sens, INCAS prelucrează datele personale într-un mod care asigură un nivel de
securitate adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr.
2016/679.
Documentele disponibile online pe acest website reproduc cu fidelitate texte adoptate
oficial și urmăresc să faciliteze accesul publicului la informații ce vizează activitatea
INCAS.
INCAS asigură continuitatea funcționării prezentului website, cu sublinierea
următoarelor aspecte în privinţa accesării:
este posibil ca unele date să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot
prezenta erori din motive neimputabile instituţiei;
pot exista situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate de către
utilizatori din motive tehnice sau erori de transmitere a datelor provocate de caracterul
distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare
(browser de internet) al utilizatorului.

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Date cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de
operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În cazul accesării conturilor din reţelele sociale utilizate de INCAS (Facebook, LinkedIn
și Youtube) este necesară utilizarea conturilor dumneavoastră aferente rețelelor
menționate; INCAS redirecționează programul de navigare utilizat către website-urile
respective, situație în care se aplică politicile de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
În contextul desfășurării activității curente, INCAS poate prelucra următoarele date cu
caracter personal, după caz: nume și prenume, sex, telefon/fax, adresă de
domiciliu/reședință/de corespondență, stare de sănătate, e-mail, profesie, loc de
muncă, adresă IP etc.

III. Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, eventualele abuzuri, precum și
pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, INCAS utilizează metode și
tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate.

IV. Drepturile utilizatorilor şi exercitarea acestora

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679,
respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor anterior enunțate, vă puteți adresa persoanei
responsabile cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul INCAS cu o cerere
scrisă, datată și semnată; cererea poate fi expediată către adresa de e-mail:
incas@incas.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Bulevardul Iuliu Maniu
220, București.

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele
prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să
verificați la fiecare utilizare a website-ului www.incas.ro prezentele menţiuni, pentru a fi
tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului www.incas.ro și utilizarea serviciilor oferite de INCAS prin
intermediul acestuia, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Acces versiunea veche site